EXPLORE PORTFOLIO

Dự án tương lai
Phát triển
Quản lý
Dự án tương lai
Phát triển
Quản lý
(6 dự án)

Western Academy of Beijing

Dự án được thực hiện bởi DEVCOM
Phát triển

Rose Rock International Financial Centre

Dự án được thực hiện bởi DEVCOM
Quản lý

River House Shanghai

Dự án được thực hiện bởi DEVCOM
Quản lý

Hyatt Regency Resort Danang

Dự án được thực hiện bởi DEVCOM
Quản lý

Vung Ro Bay Resort

Dự án được thực hiện bởi DEVCOM
Phát triển

Son Tra Hotel

Dự án được thực hiện bởi DEVCOM
Dự án tương lai